Header Ads

2017-2018 Sezonu Okul Sporlar Kayak Branşı Yarışma Talimatı Yayınlandı.


2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ KAYAK BRANŞ TALİMATI

1. Yarışmalar;   Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;      
a) Minikler ve küçükler kategorisinde mahalli; yıldızlar ve gençler (A-B) kategorilerinde mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c)Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.    
ç) Ulusal müsabakalara (Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların mahalli müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir.
d) Türkiye Birinciliği müsabakaları sonrası ISF faaliyetlerine katılmaya hak kazanan sporcuların, ISF Bültenlerinde belirtilen kriterleri taşıması gerektiğinden; antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerince sporcu seçiminde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu resmi web sitesinde (tosf.gov.tr) tercümesi yayınlanan ISF bültenlerinin dikkate alınması ve sporcuların branşında Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde kriterleri taşımayan sporcular, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.


3.  Kategori ve Doğum tarihleri:

KATEGORİLER
EĞİTİM KADEMESİ
STATÜSÜ
DOĞUM TARİHLERİ
YAŞ ARALIĞI                  ( 2017 İTİBARİ )
MİNİKLER
İLK OKUL
MAHALLİ
01.09.2007-2008-2009-2010
7-9 YAŞ
KÜÇÜKLER
ORTA OKUL
MAHALLİ
2006-2007
10-11 YAŞ
YILDIZLAR
ORTA OKUL
MAHALLİ
ULUSAL
01.09.2003-2004- 2005
12-13 YAŞ
GENÇLER ( A )
LİSE
MAHALLİ
ULUSAL
2002-2003
14-15 YAŞ
GENÇLER ( B )
LİSE
MAHALLİ
ULUSAL
01.09.1999-2000- 2001
16-17 YAŞ

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan hüküm gereğince, sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;

Minikler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.

·         Küçükler kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi ettirilebilir.

·     Yıldızlar kategorisinde yer alan 2004 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri    kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.

·      Gençler (A) kategorisinde yer alan 01.09.1999 sonrası doğumlu 1 (bir) sporcu öğrenci okulu adına  yarışmalarda yer alabilir.

·        Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.

·  Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz.

4. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar;

a) Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi gereğince oluşturulacaktır.

b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan sitillerde yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.  

c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.

ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.

d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay belgesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.

e)İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden ilan edilen sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.

f) Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (takımların bağlı bulunduğu illere gerekli yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. Söz konusu nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında müsabakaya katılan iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır.

5.Ödüller:

Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarda; 

a) Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.

b) Sıralamada; ilk dört dereceyi elde edemeyen sporculara katılım belgesi verilir.

6. Kontenjanlar;

a) Yıldızlar ve gençler(A-B) kategorilerinde Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak sporcu sayıları;
·        Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan sporcu sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.

7. Yetki:      

a) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.

b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programı

8. İtirazlar:  
   
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.

b) Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. nı belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.

9. Genel Hususlar;

a) Yarışma alanına; Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.

b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.

c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları   Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.

ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış sporcuların (mahalli yarışmalarını il dışında yapacak olan illeri de kapsar) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli kafile onay belgesinin il tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.

d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde sporcular müsabakalara alınmayacaktır.

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası yarışmalara yıldızlar kategorisinde 01.09.2003-2004-2005-2006 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir.

f) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir. 

g) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması halinde yarışmaya katılan sporculara il tertip komitesi tarafından ilan edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir. 

h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan sporcular yarışmalara alınmayacaktır.

·         Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
·         Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)
·         Valilik Onayı(İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)
·         Esame Listesi

ı) Okul takımı çalıştırıcısının,
·         Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya en az 2. kademe kayak antrenörlüğü belgesine sahip olması, 
·         Sabıka kaydının olmaması, 
·         Kayak müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.


10. ISF ile ilgili hususlar:   
  
a) 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Kayak Gençler (A-B) Türkiye Birinciliği yarışması sonuçlarına istinaden komisyon tarafından belirlenecek kız ve erkek sporcular ISF tarafından organize edilen 05-10.02.2018 tarihleri arasında Grenoble / Fransa’da düzenlenecek olan Dünya Kış Oyunlarına katılmaya hak kazanacaktır.  

b) Dünya Kış Oyunlarına katılacak sporcu öğrenciler ISF kuralları gereği;   
  
1) Alp ve Kuzey(Kayaklı koşu) Disiplinleri: 2000-2001-2002-2003-2004* doğumlu sporcu öğrencilerden oluşacaktır.  
       
2) 2004* doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim görmeleri gerekmektedir.     
     
3) Kayaklı Atlama, Snowboard ve Biathlon Disiplinleri: 2000 - 2001 ve 2002 doğumlu sporcu öğrencilerden oluşacaktır. (Kayaklı Atlama, Snowboard ve Biathlon Disiplinlerinde 2003 doğumlu sporcu öğrenciler sadece yurtiçi okullar arası kayak yarışmalarında yarışabilirler.)

c) Gençler (A) kategorisinde yer alan 01.09.1999 sonrası doğumlu sporcu öğrenciler sadece Yurtiçi okullar arası kayak yarışmalarında yarışabilirler 

ç) Okul takımındaki tüm öğrenciler 2017/2018 okul yılının başından beri aynı okula kayıtlı olmalıdırlar.’’ aksi takdirde Dünya Kış Oyunlarında yarışamazlar.
     
d) Seçilmiş(karma) takımdaki tüm öğrenciler 2017/2018 okul yılının başından beri temsil ettikleri ülkenin okuluna kayıtlı olmalıdırlar. Aksi takdirde Dünya Kış Oyunlarında yarışamazlar.
     
e) İlgili okullar ISF bültenlerinde yer alan kurallara uymakla yükümlüdür.

TEKNİK AÇIKLAMALAR:

1. Mahalli yarışmalara her okul, her disiplinde dilediği kadar sporcu ile katılabilir. Mahalli yarışlar mutlaka yapılacak olup, mahalli yarışma yapmayan iller Türkiye Birinciliği yarışlarına katılamayacaklardır. 

2. Hava şartları ve yeterli sporcu sayısı olmamasından dolayı mahalli yarışmalarının yapılamaması durumu göz önünde bulundurularak kayak spor branşında aktif illerimiz AB-C-D grupları şeklinde planlanmış olup grup sorumlusu il müdürlüklerimiz marifetiyle mahalli yarışmaların topluca yapılması sağlanacaktır. Aşağıdaki tabloda adı yazılı olmayan iller, kendi bölgesindeki il koordinatörlüğüne başvurarak mahalli yarışmalarını gerçekleştirebilirler. (Söz konusu uygulamaya yönelik il tertip kurulları tarafından uyum kararları alınacaktır.) Mahalli müsabakaları yapma koşullarına sahip illerimiz grup koordinatörü il müdürlüğü ile ortak karar alarak kendi mahalli yarışmalarını gerçekleştirebileceklerdir. (Kayaklı Atlama ve Biathlon Disiplinlerinde koordine il Erzurum’dur.)

A GRUBU İLLER
B GRUBU İLLER
C GRUBU İLLER
D GRUBU İLLER
ERZURUM
( KOORDİNE İL )
BİTLİS
( KOORDİNE İL )
BURSA
( KOORDİNE İL )
KAYSERİ
( KOORDİNE İL )
BAYBURT
MUŞ
İSTANBUL
MUĞLA
GÜMÜŞHANE
VAN
KOCAELİ
KIRIKKALE
TRABZON
AĞRI
BALIKERSİR
ANTALYA
ERZİNCAN
HAKKARİ
BOLU
BURDUR
ARDAHAN
BİNGÖL
KASTAMONU
DENİZLİ
ARTVİN

NİĞDE
ANKARA
KARS

ÇANKIRI
ISPARTA
TUNCELİ

İZMİR
SİVAS
ORDU


KIRŞEHİR
SAMSUN


NEVŞEHİR

 3. Minikler ve küçükler kategorisinde yarışmalar mahallinde düzenlenecektir. Bir üst kademe yarışması olmayacaktır.

4. Yarışmalara katılacak sporcu öğrencilerce kullanılacak spor malzemeleri kendilerince veya okullarınca temin edilecektir.

5. Sporcuların; Kayaklı Atlama, Alp Disiplini ve Snowboard yarışmalarında kask ve gözlük kullanılması zorunludur.

6. Mahalli müsabakalarda Alp Disiplini, Snowboard, Kuzey(Kayaklı Koşu) Disiplini, Kayaklı Atlama ve Biathlon Disiplinlerinde yarışmalarına katılan sporcular Türkiye birinciliği yarışlarında disiplin değişikliği yapamazlar. 

7. Mahalli yarışmalarda Alp Disiplini ( Slalom ve Büyük Slalom), Kuzey disiplini (Serbest teknik ve Klasik teknik) ve Snowboard (Slalom ve Büyük Slalom), Kayaklı Atlama(Hs60) ve biathlon(sprint) branşlarında, sporcu öğrenciler aldıkları kombine puan (toplam puan) sonuçlarına göre Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklardır.(Puanların eşitliği durumunda sporcuların toplam yarışma süresi en az olandan çok olana doğru sıralama yapılacaktır.)

8. Kayaklı Atlama ve Biathlon disiplinlerinde yarışmaya katılacak olan iller mahalli yarışmalarını Erzurum’da yapacaklardır.

9. Müsabakalarda Türkiye Kayak Federasyonu yarışma talimatları geçerli olacaktır.

10. Kategoriler ve yarışma disiplin tabloları:

ALP DİSİPLİNİ STİL VE KATEGORİLERİ
KATEGORİ
KIZLAR
ERKEKLER
MİNİKLER
---------------------
B. SLALOM
---------------------
B. SLALOM
KÜÇÜKLER
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM
YILDIZLAR
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM
GENÇLER ( B )
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM
GENÇLER ( A )
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM

KUZEY DİSİPLİNİ ( KAYAKLI KOŞU ) MESAFE VE KATEGORİLER
KATEGORİ
KIZLAR
ERKEKLER
KLASİK
SERBEST
KLASİK
SERBEST
MİNİKLER
400 M
800 M
400 M
800 M
KÜÇÜKLER
1500 M
1500 M
1500 M
2500 M
YILDIZLAR
2500 M
2500 M
2500 M
5000 M
GENÇLER ( B )
4000-5000 M
4000-5000 M
6000-8000 M
6000-8000 M
GENÇLER ( A )
4000-5000 M
4000-5000 M
6000-8000 M
6000-8000 M

SNOWBOARD DİSİPLİNİ STİL VE KATEGORİLER
KATEGORİ
KIZLAR
ERKEKLER
KÜÇÜKLER
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM
YILDIZLAR
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM
GENÇLER ( B )
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM
GENÇLER ( A )
SLALOM
B. SLALOM
SLALOM
B. SLALOM

BİATHLON DİSİPLİNİ MESAFE VE KATEGORİELR
KATEGORİ
KIZLAR
ERKEKLER
YILDIZLAR
3000 M SPRİNT
3000 M SPRİNT
GENÇLER ( B )
4500 M SPRİNT
6000 M SPRİNT
GENÇLER ( A )
4500 M SPRİNT
6000 M SPRİNT

KAYAKLA ATLAMA DİSİPLİNİ MESAFE VE KTEGORİLERİ
KATEGORİ
KIZLAR
ERKEKLER
GENÇLER ( B )
--------------------------------------
HS 60
GENÇLER ( A )
--------------------------------------
HS 60
Blogger tarafından desteklenmektedir.